അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും.@മത്തായി 11:28

അജ്ഞാതം.

സ്റ്റെഫാനൊസ്, ഹെന്‍ട്രി ഡബ്ല്യൂ. ബെയ്ക്കര്‍, 1868 (🔊 pdf nwc). ആദ്യ രചയിതാവും ഡമാസ്കസിലെ ജോണി ന്റെ മരുമകനുമായ വ്യക്തിയുടെ പേര്‍ ആണ് ഈ രാഗത്തിന് നല്‌കിയിരിക്കുന്നതു.

ഛായാചിത്രം
ഹെന്‍ട്രി ഡബ്ല്യൂ. ബെയ്ക്കര്‍ (1821-1877)

അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ-
നിങ്ങളെല്ലാം ആശ്വസിക്കും എന്നാലെ.

എന്നൊരുവൻ പറയുന്നു നീ കേൾക്കുന്നുവോ?
അതു നിന്റെ രക്ഷിതാവു അല്ലയോ?

പിൻ ചെല്ലുവാൻ എന്തുകാണും അടയാളങ്ങൾ?
കൈകാൽ പാർശ്വമെന്നിവയിൽ പാടുകൾ.

രാജാവിനെപ്പോലവനെന്തുള്ളു ലക്ഷണം?
മുള്ളുകൾ കൊണ്ടു തലമേൽ കീരീടം.

ഞാനവനെ പിഞ്ചെല്ലുമ്പോളെന്തുമേ ഫലം?
ദുഃഖം കഷ്ടം വേദനകൾ അദ്ധ്വാനം.