Yanzu fa, Ubangiji kansa zai ba ku alama. Wata budurwa wadda take da ciki, za ta haifi ɗa, za a raɗa masa suna Immanuwel.@Ishaya 7:14

12th Century Latin (Veni, veni Emanuel).

15th Century French processional (🔊 pdf nwc).

Ka zo, Ka zo Immanuel
Ka fanshi ‘ya’yan Isra’ila.
Da ka fashe su daga bauta
Ka shirya musu yankin ƙasa ma.

Korus

Murna! Murna! Yi murna, dukanku !
Ga Allahnku, ya zo ya cece ku.

Ka zo, ka zo, Immanuel
Ka kafa sabon Isra’ila
Da muna cikin bautar Shaiɗan,
Amma ka zo, ka tsinke sarƙoƙi.

Korus

Ka zo, ka zo, Immanuel
Ka tara ‘ya’yan Isra’ila
Mu muna zama da shirinmu
Har ran da za ka zo ka ɗauke mu.

Korus