Οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ ος εστιν χριστος κυριος εν πολει δαβιδ.@Κατα Λουκαν 2:11

Cosmas the Melodist, 8th Century.

retrato
Cosmas the Melodist

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε
Χριστὸς ἐξ οὐϱανῶν, ἀπαντήατε,
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑφώθητε
Ἄ̦σατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
Καὶ ἐν εὐφροαύνῃ,
Ἀνυμνήσατε λσοὶ, ὅτι δεδόξαται.

Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως,
Θεοῦ τὸν κατ᾽ εἰκόνα γενόμενον,
Ὄλον τῆς φθορᾶς ὑπάρξαντα,
Κρείττουος ἐπταικότα ϑείας ζωῆς,
Αἶθις ἀναπλάττει, ὁ σοφὸς
Δημιουϱγὸς, ὄτι δεδόξασται.

Ἰδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενου,
Τὸν ἄνθρωπον χεϱσὶν, ὃν ἐποίησε,
Κλίνας οὐρανοὺς κατέρχεται
Τοῦτον δὲ ἐκ Παϱθένου, ϑείας
Ἁγνῆς, ὅλον οὐσιοῦται,
Ἁληθείᾳ σαρκωθεὶς, ὅτι δεδόξασται.

Σοφία λόγος καὶ δύναμις,
Ὑιὸς ὤν τοῦ Πατϱὸς καὶ ἀπαύγασμα,
Χριστὸς ὁ θεὸς, δυνάμεις λαθὼν,
Δσας ὑπερκοαμίους, ὅσας ἐν γῆ,
Καὶ ἐναυθρωπήσας,
Ανεκτήσατο ἡμᾶς, ὅτι δεδόξασται.