බී. ඒ. ඩබ්ලිව් විජයසිංහ මහත්මිය
  1. බෙත්ලෙහෙමේ ගව මඩුවේ අප යේසුස් බිළිඳා