පරිවර්තනය: ඩී. ජී. ඊ. පියසේන

Piyasena was a Baptist minister in Sri Lanka.

  1. ජීවිතේ රැළ ගසනා කලට