1885–1972
  1. මා සිහිකරන් දයාවී
  2. යේසුස් මට ආදරෙයි