1. ජීවිතේ සෑම කාලේ දී
  2. මා පව් සෝදාලන්ටැත්තේ
  3. යේසුස් මෙන් මිතුරෙක් ඇද්ද
  4. සියල්ලේ සියල්ල වන