1867–1921
വോല്‍ബ്രീറ്റ് നാഗല്‍
portrait

November 3, 1867, Hessen, Germany.

May 12, 1921, Bergneustadt, Nordrhein-Westfalen, Germany.

Wiedenest Bible School, Bergneustadt, Nordrhein-Westfalen, Germany.

portrait

After receiving Christ at age 18, Nagel wanted to become a missionary, so he moved to Basel, Switzerland, and entered the Basel Mission Training Institute in 1886. In 1893, he graduated and became a minister in the Evangelical Lutheran Mission.

Nagel went to Kannur, on India’s Malabar Coast, in December 1893, and became head of the Basel Mission center in Vaniankulam, Tamil Nadu. The burden of running the schools, and the small scale industries of the Basel Mission in Vaniankulam, became a stumbling block for his goal of independent ministry. In 1896, he left the Lutheran Church and Vaniankulam and went south without definite plans. On his trip, he saw a prayer center in Kunnamkulam and met Paramel Itoop, a new believer. He decided to start his work at Kunnamkulam, an ancient bastion of Christianity in India. To be part of the local community, he learned Malayalam. The Kunnamkulam community received him as one of its own, as he wrote and spoke in Malayalam. In April 1897, Nagel married Harriet Mitchell, an Anglo-Indian teacher in Kunnamkulam. A few months later, they went to Nilgiris and met the English Brethren missionary, Handley Bird. The following June, Bird baptized Nagel by immersion at Coimbatore. In 1906, Nagel started an orphanage and a home for widows at Nellikunnu, near Trichur, Kerala; the institution, named Rehoboth, still stands today.

In 1914, Nagel returned to Germany, planning to send his older children to school in England and return to India in six months, but the start of World War I prevented his return. As a German national, he could not enter British administered Malabar. In 1914, he moved to Switzerland. Harriet and three of their children were back on the Malabar Coast, while the two older children were in England. The letter he sent to the assembly fellowship in Paravur four years before his death reflects the hunger in his heart for souls in Malabar: My sweetest treasures are in India. My heart belongs here. Later, Nagel became bedridden with palsy; he eventually died of a stroke while still teaching.

Nagel’s works include:

 1. ദൈവമേ നിൻ അറിവാലെ
 2. ദൈവത്തിന്റെ ഏക പുത്രന്‍
 3. എന്‍ ദൈവമേ നടത്തുകെന്നെ നീ
 4. എന്‍ യേശു എന്‍ സംഗീതം
 5. എപ്പോഴും സ്തുതി
 6. എപ്പോഴും ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കും
 7. ജയം ജയം യേശുവിന്നു
 8. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം
 9. ക്രിസ്തു മൂലം
 10. മരണം ജയിച്ചവന്‍
 11. നീ കൂടെ പാർക്കുക
 12. നീതിമാന്മാരിൻ കൂടാരങ്ങളിൽ
 13. പാപക്കടം നീക്കുവാൻ
 14. സമയമാം രഥം
 15. യേശുവിൻ തിരുപ്പാദത്തിൽ
 1. ക്രിസ്ത്യന്‍ യോദ്ധാവ്
 2. ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാം ക്രിസ്തേശുവേ
 3. യേശു എന്‍ സ്വന്തം ഹല്ലേലൂയ്യ!
 4. നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയീടട്ടെ
 5. സ്നേഹത്തിൻ ഇടയനാം
 6. എടുക്ക എൻ ജീവനെ