ජෙ. සයිමන් ද සිල්වා
Late 19th Century

De Silva belonged to the Wesleyan Methodist Church of Ceylon (now Sri Lanka). His works include a revision of Nicholson’s English-Sinhalese Dictionary, issued in 1895.

 1. අතීතයේදිද මතුන්
 2. ඇදහිල්ලම කරම්
 3. ඇදහිල්ලෙන් බලම්
 4. එඞේරු තම රැළවල් රකිත රෑ දිනේ
 5. පෙර පුවත් පවසන්
 6. මට විවර ගල
 7. මාගේ දුක් පීඩා නිමකරලා
 8. මෙලෝ වන මැදින් යන
 9. යාඤා පැය! යාඤා පැය!
 10. විසඳන්ට මෙලෝ නැණින්
 11. වෙන්ට හැකිද මේ දෙය
 12. සුදිලි පළිඟු ලෙසින්
 13. යේසුස් මෙන්වූ මිතුරෙක් නැත්තේමයි