සී ඩබ්ලිව් ද සිල්වා
  1. අසව් දුත ගී නද
  2. ආත්මෙට සූරියා වැනි
  3. ඔබ තේජස් හා කිරුළත්හැර
  4. කුරුසේ මැරුණ සමිඳුන් දෙස දැන්
  5. කුරුසේ හේවායිනි, නැඟිට එව් සැණෙන්
  6. යේසුස් මගේයයි සෙත් ලත් වදන්
  7. සැදැත් සැම එව් දැන්
  8. හේවායිනි බලව් දජ