ඒ. එස්. අමරසේකර
  1. පෙර පඬිවරයන්
  2. ඔබගේ වදන පචතියි නිතින
  3. දාවිත්ගේ පුරෙහි වරක්
  4. පොරණ ගීය තෙදවතත්